Friday, September 5, 2008

Prvý známy znak obce Vyšný Hrušov

Počiatky znaku obce Vyšný Hrušov siahajú do druhej polovice 19. storočia. Jeho podstatné prvky sú krava s teľaťom.
Z príležitosti oficiálnych osláv 460. výročia prvej, doposiaľ známej písomnej zmienky o obci boli vypracované oficiálne symboly obce Vyšný Hrušov. Ideový návrh erbu stvárnil Doc. PhDr. Peter Kónya, PhD. Grafický návrh vypracovala Firma L.I.M., Prešov. Autor erbu podáva jeho popis takto:

„Erb obce Vyšný Hrušov tvorí: V červenom poli štítu na zelenej pažiti strieborná (biela) krava so zlatými (žltými) kopytami, rohami a chvostom, dojčiaca strieborné (biele) teľa so zlatými (žltými) kopytami a chvostom. Štít erbu neskorogotický.
Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z polovice 19.storočia. Odtlačok nedatovaného typária je publikovaný v Tagányi, Károly: Magyarország czímertára. Budapest 1880. Na pečati s kruhopisom F. KORVÉLYES HELYSÉG PETSÉTYE (Pečať obce Vyšný Hrušov) je vyobrazená na pažiti stojaca krava dojčiaca teľa."


Pečate obce z roku 2003 a z druhej polovice 19. storočia

Dr. Peter Kónya pri tvorbe nového erbu obce odôvodňuje predložený návrh erbu takto:
„Vzhľadom na autentickosť a vek tohoto znamenia odporúčam, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu. Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štýl sme zvolili pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike. Tento návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísanej pečate), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom spracovaní je pritom potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia (z popísanej pečate)."

V súvislosti s motívom erbu obce Vyšný Hrušov nám napadá otázka: Prečo práve tento motív - krava s teľaťom? Odpoveď je treba hľadať v spôsobe života ľudí obce v minulosti. Hlavným zdrojom ich živobytia bolo poľnohospodárstvo, a predovšetkým chov hovädzieho dobytka musel byť zvlášť dominantný, keď sa krava s teľaťom dostala do erbu obce.

No comments: